Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

  

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu ogłasza, że zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 ruszają 6 marca 2023 r. w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: https://naborsp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu tel.: 15 822 58 89

www.sp10tbg.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 822 58 89

 
 

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

 • 1
 1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły – nabór elektroniczny oraz dostarczenie dokumentacji podpisanej przez rodziców/ prawnych opiekunów do szkoły obwodowej.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.
 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są: 
 2. a)     dzieci 7 - letnie objęte obowiązkiem szkolnym, 
 3. b)     dzieci 6 - letnie zgodnie z wolą rodziców: 
 • jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, 

albo 

 • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej.
 1. Do klas II-VIII szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny.
 • 3
 1. Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka do klasy I podczas naboru elektronicznego.
 2. Do klasy I dzieci zameldowane poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są na podstawie zgłoszenia dziecka podczas naboru elektronicznego w rekrutacji uzupełniającej.
 3. Do klasy II - VIII dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie wypełnionego  i podpisanego przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów zgłoszenia dziecka do danej klasy.
 4. Do klasy II – VIII  dzieci zameldowane poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do danej klasy.
 5. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Przy przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie dostarczają następujące dokumenty:
 7. a)     zawiadomienie o przekazaniu ucznia, 
 8. b)     kserokopia karty zdrowia i karty szczepień. 
 9. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.
 1. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w budynku szkoły:
 2. a)     terminy postępowania rekrutacyjnego,
 3. b)     kryteria przyjmowania dzieci z obwodu i spoza obwodu szkoły, 
 4. c)     wykaz ulic obwodu Szkoły Podstawowej nr  10 im. Janusza Korczaka
 5. d)     wykaz druków zgłoszenia, wniosku oraz oświadczenia.  
 • 5
 1. Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie składają wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych zgłoszenie dziecka do klasy I. 
 • 6
 1. Do klasy I dzieci zameldowane poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym  zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rekrutację dzieci  do klasy I spoza obwodu szkoły przeprowadza się podczas rekrutacji elektronicznej decydująca jest liczba punktów za każde z kryteriów (załącznik kryteria rekrutacji).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie składają wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 5. Na podstawie spełnianych przez dziecko spoza obwodu kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • 7
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
 3. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mają prawo wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
 6. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły
  w terminie 7 dni od dnia złożenia  przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
 • 8
 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły.
 2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.
 3. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Informacja o przydzieleniu uczniów do konkretnej klasy podana zostanie w ostatnim tygodniu sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. 

 

 

Tytuły

 

Innowacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

Login Form

 

Erasmus+

 
Projekt Erasmus+
The Media. What next? Media. Co dalej?
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu realizuje przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)  
 
 

Erasmus +

 
- Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji Projekt Erasmus+ realizowany przez Szkołę Podstawową im. J. Korczaka nr 10 w Tarnobrzegu
 
 

Film promocyjny 2022

Możemy poszczycić się:

certyfikatami:
- Szkoły przyjaznej dla sześciolatka
- Szkoły Odkrywców Talentów
- Szkoły Promującej Zdrowie
- Szkoły Kreatywnych Umysłów
- Szkoły bez przemocy 
 

Jadłospis

 

 • maj PLIK
 • kwiecień PLIK
 • marzec 2024 PLIK
 • 2.01.2024-12.01.2021 PLIK
 • 20.11.2023-01.12.2023 PLIK
 • 25.09.2023-06.10.2023 PLIK
 • 9.10.2023 - 20.10.2023 PLIK 
 

Nasza szkoła: Dziesiątka

Szkolne studio filmowe 

film YOUTUBE

Posiadamy:

- jasny, duży, przestronny budynek
- klasy wyposażone w tablice interaktywne 
- pracownie: plastyczną, informatyczne, przyrodnicze, audiowizualne
- obiekty sportowe, sale specjalistyczne do zajęć korekcyjnych

Zapewniamy:

- indywidualne podejście do dziecka
- bezpieczeństwo i przyjazny klimat
- życzliwą, posiadającą wysokie kwalifikacje kadrę

Kontakt

ul. Marii Dąbrowskiej 10
39-400 Tarnobrzeg

tel.: 15 822 58 89
www.sp10tbg.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr tel. do gabinetu stomatologicznego:
15 822 61 78

Obiady

INFORMACJA

MARZEC 19 DNI OBIADOWYCH

CENA JEDNEGO OBIADU: 4,50 zł

KOSZT ZA CAŁY MIESIĄC: 85,50 zł

WPŁATY WNOSIMY: ZA MIESIĄC MARZEC WPŁATA DO 10.04.2024 r

WPŁATA ZA OBIADY DOKONYWANA JEST Z DOŁU ZA ILOŚĆ DNI POMNIEJSZONYCH O WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONE ODPISY. BLOCZKI NIEWYKORZYSTANE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

PROSZĘ O WPŁATY W PODANYM TERMINIE. NIETERMINOWE WPŁATY SPWODUJĄ WSTRZYMANIE BLOCZKA NA MIESIĄC NASTĘPNY.