Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

 

    Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

 

1. Podręczniki  są własnością biblioteki szkolnej, należy je szanować jako dobro wspólne.  

Nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, skreślać, zginać kartek.

 

2. Biblioteka nieodpłatnie: 

– wypożycza uczniom podręczniki i dołączone do nich materiały     edukacyjne (mapki, płyty CD i DVD itp.);

– przekazuje uczniom w obecności nauczyciela materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

Uczniowie, którzy nie będą obecni w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

 

3. Dołączone do podręcznika płyty CD, DVD, mapki itp. stanowią integralną część podręcznika i należy je zwrócić wraz z nim. Zagubienie płyty CD, DVD, mapki itp. skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika. 

 

4. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinni chronić go przed zniszczeniem bądź zagubieniem. Wskazane jest, aby podręcznik oprawić i podpisać.

 

5. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 

6. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

 

7. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej najpóźniej do dnia wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

 

8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik.

 

9. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, bądź jego zniszczenia,sporządza się protokół jego zniszczenia, a  rodzice/prawni  opiekunowie są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

Wpłaty dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia na rachunek 

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu 

ul. M. Dąbrowskiej 10   

39 – 400 Tarnobrzeg,

 

nr rachunku:

 

PEKAO S.A. 83 1240 2744 1111 0000 3991 5652

 

W treści przelewu należy wpisać „Zwrot za podręcznik  ...(tytuł podręcznika)”  

 

 

10. Rodzic jest zobowiązany do przedłożenia dowodu wpłaty przelania środków za zniszczony podręcznik na wyżej  wymieniony rachunek w bibliotece szkolnej.

 

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia udostępnianych przez szkołę materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny koszt.

 

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016