Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

Gotowość szkolna  dziecka

Na gotowość szkolną dziecka istotnie wpływa dojrzałość poznawcza, emocjonalna i społeczno-moralna.

Dojrzałość ta ma też istotny wpływ na jego powodzenie w szkole, szczególnie w okresie adaptacji do systemu szkolnego w klasie I. Dojrzałość ta kształtuje się już w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli przed 3. rokiem życia. Jednak szczególnie intensywnie rozwija się w wieku przedszkolnym, głównie pod wpływem oddziaływań rodziców i nauczycieli w przedszkolu. Niezwykle istotne jest, aby opiekunowie dziecka na co dzień stwarzali mu różnorodne okazje do nabywania i kształtowania umiejętności stanowiących podstawę do nabywania kolejnych kompetencji w szkole.

 

GOTOWOŚĆ POZNAWCZA

Dziecko:

posiada podstawowe informacje o sobie: potrafi się przedstawić, podać swój wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców i podstawowe informacje o swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu

wykazuje umiejętność orientacji w przestrzeni: potrafi lokalizować miejsca w najbliższym otoczeniu – swoje przedszkole, najbliższy sklep, bank, park

wykazuje umiejętność orientacji w czasie: zna dni tygodnia i ich kolejność; potrafi również ocenić czas trwania zdarzeń np. ile zajmie mu droga do przedszkola

rozumie związki przyczynowo-skutkowe: np. proces przygotowania i wypieku ciasta

interesuje się czytaniem, pisaniem, liczeniem, samo próbuje to robić, zadaje pytania

potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności

zaczyna stosować indywidualne strategie pamięciowe: np. kilkakrotnie powtarza podaną mu treść czy jakieś polecenie

interesuje się otaczającym je światem, zjawiskami przyrody, tym, co podają wiadomości np. w radio czy telewizji

zaczyna interesować się szkołą, pyta o to rodzeństwo bądź starszych kolegów

 

GOTOWOŚĆ EMOCJONALNA                                                                                                    

Dziecko:                                                                                                                                                 potrafi wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany przez innych ludzi, stara się hamować takie przejawy emocji jak krzyk, pisk, podskoki, bieganie, szarpanie innych

rozpoznaje i umie nazywać emocje własne oraz innych

rozumie swoje emocje, np. wie, co jest przyczyną jego smutku lub złości

zaczyna kontrolować swoje emocje, np. umie chwilę poczekać na nagrodę, umie znosić porażki

rozumie wpływ swoich emocji na innych ludzi, np. gdy jestem smutny, moja mama też jest smutna 

 

GOTOWOŚĆ SPOŁECZNA

Dziecko:

potrafi inicjować kontakty z innymi dziećmi i odpowiadać na ich zainteresowanie 

umie podtrzymać kontakt, kontynuuje rozmowę, zadaje pytania, słucha uważnie i odpowiada na pytania

stosuje zasadę wymienności w kontaktach społecznych, np. kiedy ja mówię, ty słuchasz, a kiedy mówisz ty, ja słucham ciebie

umie bawić się zgodnie w grupie dzieci i umie z nimi współpracować w zabawie i przy prostych zadaniach

 

GOTOWOŚĆ MORALNA

Dziecko:

zna podstawowe normy i zasady obowiązujące w określonych miejscach, np. w domu, sklepie, teatrze, kościele, u lekarza

potrafi podporządkować się zasadom wyznaczonym przez dorosłych

respektuje umowy zawarte z innymi ludźmi

jest obowiązkowe i wytrwałe także wtedy, gdy nikt go w danej chwili nie chwali i nie kontroluje, samodzielnie finalizuje rozpoczętą przez siebie czynność, np. rysunek

 

POSTAWA WZGLĘDEM SZKOŁY I UCZENIA SIĘ

Dziecko:

dostrzega korzyści płynące z nauki pod kierunkiem innej osoby

posiada pozytywny obraz szkoły

rozumie różnice między rolą przedszkolaka i ucznia

zna podobieństwa między rolą przedszkolaka i ucznia

 

Gotowość szkolna dziecka w dużym stopniu zależy od tego, w jakim środowisku się ono rozwija.

Najpierw środowisko rodzinne, a potem przed¬szkolne tworzą warunki dla realizowania kolejnych zadań rozwojowych, czyli pobudzają i aktywizują, kierują dziecko ku nowym wyzwaniom, wspierają w ich pokonywaniu. 

Wiąże się to z dostarczaniem różnorodnej stymulacji poznawczej (np. wizyty w muzeach i teatrze, podróże, wspólne przeglądanie i czytanie książek, przeszukiwanie Internetu), doświadczeń społecznych (zadbanie o kontakty dziecka zarówno z dziećmi, jak dorosłymi – np. krewnymi, sąsiadami) i tworzeniem przestrzeni dla twórczych działań dziecka (np. zachęcanie dziecka do różnorodnych form ekspresji artystycznej, kształtowanie w nim postawy „badacza”).

 

Halina Pasławska

 

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016